§ 1

Informacje podstawowe

 1. Sklep internetowy EsoEs.net.pl prowadzony jest przez EsoEs. Adres mailowy: kontakt@esoes.net.pl; adres do składania reklamacji: Świętojerska 24/27, 00-202 Warszawa.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. 

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
 4. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
 5. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 7. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 8. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.esoes.net.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 9. Strona –Klient;
 10. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary.
 12. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 3

Obowiązki Stron

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

§ 4

Realizacja zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej EsoEs.net.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.
 3. Kupujący składa Zamówienie poprzez podanie danych kontaktowych koniecznych do realizacji zamówienia, z chwilą kliknięcia przycisku “Złóż zamówienie i zapłać”.
 4. W wyniku złożenia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, na podstawie której Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia produktu Kupującemu. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu Ceny oraz Kosztów Dostawy oraz do odebrania Produktu.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia,  o którym mowa w ust. 6 powyżej dochodzi do  zawarcia Umowy sprzedaży
 7. W celu wprowadzenia zmian w zamówieniu, kupujący powinien przesłać e-mail na adres: kontakt@esoes.net.pl. Informacja musi zawierać informacje dotyczące rodzaju, wielkości lub ilości zamówionych Produktów. Po dokonaniu zmiany Zamówienia, Klient otrzyma drogą e-mail informację potwierdzającą dokonanie zmiany Zamówienia.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego Zamówienia, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji:
  1. W przypadku trwałej niemożności realizacji Zamówienia, Sprzedający poinformuje kupującego, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz niezwłocznie zwróci Kupującemu całość zapłaconej Ceny oraz Kosztów Dostawy, na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata.
  2. W przypadku czasowej niemożności realizacji Zamówienia, Sprzedający poinformuje Kupującego o nowej dacie realizacji Zamówienia. kupujący może, w terminie 7 dni, skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. W takiej sytuacji, Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu całość zapłaconej Ceny oraz Kosztów Dostawy, na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata.

§ 5

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia.
 3. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. Koszty dostawy są podane w formularzu zamówienia wypełnianym przez Kupującego i są przez niego akceptowane w momencie złożenia Zamówienia.
 4. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy
 5. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
 • za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
 1. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) w terminie do 7 dni roboczych licząc od momentu potwierdzenia wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedającego albo od dnia złożenia Zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.
 2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, wskazane jest, aby Konsument sprawdził przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
 • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 • niekompletności przesyłki,
 • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku należy sporządzić notatkę ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

 1. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 2. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
 3. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 4. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód sprzedaży w postaci faktury.

§ 6

Wymiana Towaru

 1. Istnieje możliwość wymiany niewłaściwie dobranego rozmiaru Produktu na inny.
 2. W celu wymiany Produktu należy przesłać informację na adres kontakt@esoes.net.pl oraz odesłać Produkt na swój koszt.
 3. Nowy Produkt zostanie wysłany na poprzednio wskazany przez Kupującego adres. Koszt wysyłki pokrywa sprzedający.
 4. Odsyłany Produkt nie może nosić żadnych śladów używania lub zniszczenia. Produkt noszący ślady używania lub zniszczenia nie zostanie wymieniony. Zostanie on odesłany do Kupującego na jego koszt.

§ 7

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu .
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Pobierz formularz zwrotu

Obowiązki Konsumenta

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

Obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. W celu usprawnienia procesu zwrotu wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu-faktura.
 5. W przypadku gdy kupującym nie jest konsument, nie stosuje się postanowień o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wskazanych w powyższych zapisach Regulaminu.

§ 8

Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
 3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.
 4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
 • żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
 • żądać usunięcia wady; albo
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad.
 1. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

 2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem wady.
 3. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego wskazane jest dołączenie dowodu zakupu- faktury.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produkt zostanie odesłany Kupującemu wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji.

§9

Rejestracja użytkownika

 1. Przed zawarciem Umowy Sprzedaży Użytkownik może dokonać rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie EsoEs.net.pl, zaakceptowaniu brzmienia Regulaminu, kliknięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę dokonania rejestracji. Podanie danych w ramach rejestracji jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe uniemożliwi rejestrację.
 2. W celu dokonania rejestracji konieczne jest ustalenie hasła dostępu do Profilu. Hasło powinno zostać podane w formularzu rejestracji. Dostęp do danych wskazanych w Profilu będzie miał jedynie Sprzedający, Użytkownik oraz osoby, którym Użytkownik udostępnił swoje hasło.
 3. Rejestracja ma w szczególności na celu ułatwienie dokonywania kupna Produktów, poprzez wyeliminowanie konieczności podawania danych adresowych przy dokonywaniu poszczególnych Zamówień. Dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji zostaną zapisane a podczas dokonywania zakupów Produktów konieczne będzie jedynie potwierdzanie ich aktualności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku lub też ich aktualizacja. Ponadto, rejestracja umożliwi Użytkownikowi uczestniczenie w akcjach promocyjnych, w tym otrzymywanie Bonów Rabatowych.
 4. W każdym momencie możliwe jest usunięcie przez Użytkownika Profilu. Aby usunąć profil użytkownika należy wysłać e-mail na adres: kontakt@esoes.net.pl podając w temacie wiadomości: „Prośba o usunięcie konta”. Po otrzymaniu takiego maila profil użytkownika zostanie niezwłocznie usunięty. O tym fakcie użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

§10

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest EsoEs.
 2. Dane osobowe Użytkownika są zbierane i chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane osobom niezwiązanym z działalnością sklepu EsoEsnet.pl i służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień Klientów, prowadzenia badań statystycznych, marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych administratora danych, kontroli jakości usług administratora danych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Informacje o adresie dostawy, kontaktowym numerze telefonu oraz adresie e-mail Klienta udostępniane m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 4. Użytkownicy mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich modyfikowania oraz wniesienia żądania ich usunięcia w całości lub w części.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2015 roku.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie EsoEs.net.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827)


Przewodnik
po rozmiarach

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Używamy ich w celach statystycznych. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.
Zamknij